• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
#
Minggu, 26 Désémber 2004, tabuh 7.59 isuk-isuk, aya lini anu...
#
SAKALI  deui lukisan saméter satengah ka...
#
Ti bubudak geus kabungbulengan ku Nyi Manglé, karesep téh maca...
#
Ngawujudkeun karakter bangsa, jinek jadi udagan pamarentah. Ngan udagan...
#
...
Kemis, 25 Désémber 2014

Malati Beureum II

“Kang Dipa!!!” Ratimaya ngocéak, kabawa ngajengkang. “Teu kapok-kapok, hah!” Gebeg! Di antara nu opat urang, ngabedega aki-aki jangkung gedé, bah Jatma salaki Ratimaya. “Nangtung!” Bah Jatma mureleng ka Ratimaya. Maksakeun rék nantung. “Pipilueun, modar siah!” nu saurang nyentak. Ngamang-ngamang bedog. Teu bisa... • Terasanana
Manglé Édisi 2505

Malati Beureum I

“Eeeehhrrgg!!!” Awak teterejel hayang ojah. Leungeun jeung suku dibaréngkos tambang dadung. Biwir dibekem ku karémbong. Ukur panon anu bisa mélétét, neges-neges ka unggal beungeut anu keur ngaraponan—sok sanajan teu pati jelas. Sedengkeun, ti jero lembur jelema réang ting jorowok… Lampu sénter nyorot kana... • Terasanana
Manglé Édisi 2507

Simbut Salur Belang-belang

Balik téh rurusuhan, geus angkeub kieu, sieun kahujanan di jalan mantén mangkaning kudu kana angkot. Si Djalu keur kuliah nepika soré, jadi moal bisa mapagkeun, sigana rék mawa Kang Hérman ka dokter ogé kudu kana taksi. Aya mobil hiji geus kolot diparebutkeun ku sararéa, ti isuk nepika peuting tara aya di imah da nya kitu gupgap mun henteu... • Terasanana
Manglé Édisi 2507

Tiung

         “Ah, piraku,” Laksmi ngagerentes, ngomong sorangan.             Tahlil poé katujuh satutas salakina maot. Imah simpé deui. Teu cara poé kamari loba anu ngalongok. Dulur jeung barayana daratang sakalian marilu tahlil. Imah téh... • Terasanana
Manglé Édisi 2506

Koper

Panto kadéngé diketrokkan. Basa dibuka, Azam, tatangga gigireun, rék nginjeum koper. Manéhna rék balik ka lembur sakulawarga. Aya dulurna nu rék hajat. Sanggeus sémah diuk, kuring asup ka kamar. Rada lila da koperna ditunda luhur lomari di kamar tukang. Henteu ari kakebulan mah da dibungkusan ku plastik. Méméh dibikeun, seletingna... • Terasanana
Manglé Édisi 2504

Manglé Keur Emay

    “Na, euweuh  deui lalaki séjén? Mikir atuh. Sakitu urang hirup balangsak téh piraku rék meunangkeun deui nu balangsak.”             “Téh, abdi sareng...”             “Geus gandéng!”... • Terasanana
Manglé Édisi 2504

Panineungan Handapeun Tangkal Manggah

Jangjian jeung Pa Indan téh di sakola tabuh salapan. Najan poé minggu, tapi geus paheut rék latihan vokal. Cebah rék aya pasanggiri pupuh di Dinas Pendidikan. Asa ku sumanget haté basa Pa Indan nunjuk kuring pikeun milu pasanggiri pupuh. Ku rarasaan mah asa teu alus-alus teuing sora téh. Lebah eur-eur mah sakapeung sok teu kataékan. Malahan dina... • Terasanana
Manglé Édisi 2502

Aki Warung

AKI WARUNG, biasa kuring nyebut kitu ka manéhna téh. Pédah akina tukang warung nu aya di hareupeun imah kuring. Cenah mah umurna geus aya kana saratus taunna. Bisa jadi, lantaran Si Aki geus sakitu eumeurna. Kulitna nu bodas geus naroknok ku karang jadi pandeuri. Hurik deuih. Lilinieun lain ngan leungeunna wungkul, geus nepi kana biwir handapna. Halisna geus jiga ramat... • Terasanana
Manglé Édisi 2502

Pupundakan

MUN maké kaméja nu aya samléhan mah teu kaciri. Sidik sotéh mun maké kaos kutung atawa kamprét beuheung géléng. Rada katulungan ari maké kamprét beuheung nangtung atawa telukbalangah mah. Atuda ngajendol sagedé muncang dampa lebah punduk pisan. Enya pupundakan. Dina wayang golék mah nu témbong... • Terasanana
Manglé Édisi 2500

Asih Dina Kapeurih

Uwung-awang Awangga sareupna kapulas ku warna beureum saga. Layung-layung nu nebar lir ngemu kaalum. Dangiang éndahna ilang sirna. Nyésakeun kaguligah lebah dada Dipati Karna nu ngadeg teu bénten ti arca. Socana neuteup gelik kingkin dadali meulah alumna uwung-awang sareupna, lir wawakil nu kailangan rasa asih marengan genclang panineungan nu kokolébatan dina... • Terasanana
Kemis, 25 Désémber 2014

Nu Marakayangan

Upama disebut campaka reuma téh henteu mencog tina kanyataan, mémang pikeun mojang nu aya di sadésana nu pernahna di lamping gunung téh, Lilis pangméncrangna. Moal aya nu nyangka pikeun nu tacan wanoh mah yén Lilis téh mojang ti pasisian, tuda ti dangdanan tepi ka paripolah geus bleg mojang kota. Teu arék kitu kumaha, kapan Lilis mah... • Terasanana
Manglé Édisi 2502

CCTV

Bérés ti swalayan tas meuli kuéh, mobil tuluy ngageuleuyeung muru ka toko éléktronik. Kuéh mah keur boro-boroeun Mang Anta jeung Bi Anta di lembur, ari ka toko éléktronik butuh kaméra CCTV sababaraha hiji keur imah di lembur. Mang Anta jeung Bi Anta geus pok deui-pok deui nitah nuar tangkal balingbing nu aya di hareupeun imah.... • Terasanana
Manglé Édisi 2500

Pitapak Ririwa

 “Tah gening Bah Sobir, mangga teras ka lebet Bah!” ceuk saurang lalaki ngabagéakeun. Di jero rohang ngarogrog awéwé lalaki, budak leutik ronghok tina kaca nako. Bah Sobir ngalacat, nu ngarogrog nyéngléd méré jalan. Bréh wéh budak lalaki kumeuheur keur direjeng ku opatan, beulah leungeun kénca katuhu, sarua... • Terasanana
Manglé Édisi 2503

Islah

Kumaha pakuat-pakaitna antara islah jeung ihlas? Ceuk dina kamusna, islah téh akur. Mun aya anu paséa tuluy sasalaman, silih rangkul malah jeung cipika-cipiki, hartina geus akur. Nu kitu nu disebut islah téh cenah. Ari ihlas, ieu mah beresih haté. Nu ihlas, maksudna jelema anu beresih haté téa, lumrah lamun akur jeung sasaha. Pan nu beresih... • Terasanana
Manglé Édisi 2504

Berkah Kahadéan

Nyieun kahadéan ka sasama mahluk, mangrupa paréntah Alloh SWT. Dawuhanana dina Qs. al-qashash ayat 77 : “Aranjeun kudu milampah kahadéan ka batur (tulung tinulungan, sodakoh), sakumaha Alloh parantos maparin kahadéan ka aranjeun. Jeung poma ulah nyieun karuksakan di ieu alam dunya. Saéstuna Alloh teu suka ka jalma-jalma nu nyieun... • Terasanana