• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
#
Brek indung Usman géring. Lain géring awak wungkul, da...
#
Girimis ngepris kénéh sésa hujan...
#
Kabeneran halodo pasosoré. Biasana mah ngecrek ti isuk mula. Di...
#
Urang Sunda loba ngalumbara ka jauhna, teu jadi sual. Lantaran, satukebing...
#
...
Manglé Édisi 2511

Abah jeung Laptop

 Abah Dira andekak sila nyanghareupan parukuyan, nyeungeut menyan, mapatkeun ajian keur ngalawan nu cenah rék neluh pasénna. Karasa siga aya témbakan nu malikkeun deui, manéhna ngarumpuyuk. Karasa teu ngarareunah. Dicobaan deui, teu bisa hudang. Teuing saha nu wani-wani ngalawan ka manéhna, pokna ngomong sorangan.  Abah Dira aduh-aduhan nyekelan... • Terasanana
Manglé Édisi 2511

Sungkem Pangrunghal

Angin peuting nyéotan kana kulit, ngajakan leleson. Sora jam atra kapirengna. Geus jam duabelas geuning! Teu karasa. Mangkaning pagawéan can rérés kabéh. Korsi can disusun, kitu deui kalengkepan séjénna. Teuing naon deui nu can kagawéan. Ku rarasaan nu penting-penting mah geus cumpon tinggal nungguan isuk. Sigana bakal ramé temen,... • Terasanana
Manglé Édisi 2511

Angkrék Japati

Basa langit keur ngempur ku layung, aya anu ngajuringkang luhureun gunung. Kawas sandékala nundung nu rék pundung. Kumalayang ngawang-ngawang, méré isarat ku haleuang. Cenah ulah waka hayang mulang, sabab aya kénéh lalakon katukang anu matak sumoréang. Asa aya anu ngahudangkeun lelembutan nu keur tibra. Lir kabanjur ku cai katresna anu geus... • Terasanana
Manglé Édisi 2511

Pulisi jeung Kaamanan

“Pulisi, Lo....” “Aparat nu tugasna ngamankeun nyah, Mang?” “Enya. Ngamankeun jeung ngajaga kaamanan.” “Lamun aya pulisi, masarakat téh tangtu ngarasa tenang, lantaran aya nu ngajaga kaamanan. Moal aya jalma nu wani milampah kajahatan, Mang.” “Kitu pisan, Lo.” “Tapi kalan-kalan urang sok ngarasa teu tenang lamun... • Terasanana
Manglé Édisi 2510

Nyekar Bada Asar

TIKTIKBREK  papih téh. Saditinggalkeun ku mamih wé kituna téh. Opat kali diopnameuna ogé. Ari ceuk dokter mah, diabétna teu turun-turun. Ti keur digawe kénéh gé geus leuwih ti 200 kadar gulana téh.. Sarua jeung jenatna mamih. Komo mamih mah leuwih parna, saban tilu poé sakali kudu disuntik insulin. Geus tara ku dokter... • Terasanana
Manglé Édisi 2510

Rancatan Bi Asih

Genep taunan teu nganjang téh. Ti saprak Mamang ngantunkeun, katambah kuring nu lunta ngunyang kasab ka ranah séjén. Tepung jeung Bibi gé taun kali mangsa gempungan kulawarga wungkul di bumi Abah. Komo ka putra-putrana pet pisan, kana-kana sangli boa mun tepung téh. Nya kitu téa ari geus rarumah tangga teu ari balas erep waktu ku nguruskeun kahirupan... • Terasanana
Manglé Édisi 2508

Asa Dina Pangimpian

Asa kagunturan madu, meureun pibasaeunana. Ardi anak kuring katarima ka paguron luhur nu kasohor. Bungah kacida. Kasusah nu séjén asa nyarisi, malah kacapé gé ngadadak musna. Seuseuheun numpuk, kumbaheun ngaleuya, di imah pabalatak. Urut tadi ngawadahan kiripik, aya pesenan ti Surabaya. Naon atuh nya nu kudu diheulakeun, mending bébérés heula... • Terasanana
Manglé Édisi 2508

Basa Sakura Kembangan

Haté Campaka ngalenyap. Reuwas, ngadéngé BB-na disada. Basa  aksarana dibaca, horéng lain ti nu diarep-arep. Rét kana jam tangan antikna. Satengah jam deui, gerentesna. Sakapeung karasana kawas nu nyérélék waktu téh, sakapeung siga nu léléda. Ayeuna mah asa keur kacida lilana. Campaka keur nungguan nu geus... • Terasanana
Manglé Édisi 2508

Angin Tepiswiring

Poé ieu barudak rék mulang deui ka kota. Geus tilu poè Si Cikal jeung kulawargana aya di imah. Matuh èta tèh mun keur poè perè atawa boga waktu luang tina kadinesanana. Bagilir jeung kulawarga adina. Malah asa leuwih remen  ayeuna maranèhna  ngalongokan kuringna tèh. Komo sanggeus indungna tilar dunya. Di buruan mobil... • Terasanana
Manglé Édisi 2511

Tarung di Alam Gaib

Awak teuing ku leuleus taya tangan pangawasa. Diuk dina jok mobil teu nangreu, golosor deui-golosor deui ngagolosor. Mobil ngadius ka Ciater, muru penginapan Villa “Sari Alam”. Lain arék mondok, ieu mah rék ngadon réfrésing ceuk barudak ayeuna téa mah bari sakalian marandi di kolam renangna anu caina panas. Kitu sotéh bubuhan dibawa ku... • Terasanana
Manglé Édisi 2510

Dangdanggula Sugan

Sakiceupan naha ngiles deui nitih cahya mapay kingkilaban ka dinya ka tebéh kulon tapakna anteng hurung nyaréngcélak na layung kuning naha teras ka mana ngantunkeun nu liwung janten geter dina manah ceuk langit téh isukan rék datang deui duka di lebah mana   Sakentrungan naha ilang deui lungsur lirih na tungtung... • Terasanana
Manglé Édisi 2509

Ngingu Tuyul

Aya tamu tinu jauh, rigigna mah jiga menak, jiga jalma beunghar, tapi bet aya ku aneh, datang-datang ngadon ceurik nepi ka sisimekeun. Sanggeus di tanya, Manehna medar lalakon, nyaritakeun kaayaan hirupna anu tigebrus kana kamusyrikan. Ari gawemah cenah jadi kapala sakola, pagawe nagri, ngan hirupna seuseut seuat teu bisa menyat. Akibat loba hutang, gajih unggal bulan ukur cukup jang mayar... • Terasanana
Manglé Édisi 2510

Hayang Disuntik

Hareupeun imah aya dokter umum nu anyar muka praktek, dr. Hesti Khoerunnisa. Sok sanajan praktekna kaitung anyar, loba pisan nu ngadon tatamba téh. Salirana someah darehdeh, ngaladenan teu ngabeda-beda jalma, obatna nu manjur jeung pangpangna mah biaya dipariksa teu mahal, malah kalan-kalan keur nu teu mampuh mah sok diharatiskeun. Nyaho sotéh kuring mah ceuk béja, da can... • Terasanana
Manglé Édisi 2510

“Kembang Tanjung”
Karya H.Mohamad Surya

“Kembang Tanjung” kumpulan dalapan carita pondok karya H.Mohamad Surya. Lantaran nu nulisna guru tulen, aktip dina widang atikan, boh ngajar di kelas ti mimiti tingkat handap (SD) nepi ka tingkat pangluhurna (guru besar), sarta di organisasi guru (PGRI), tema carpon-carpon dina “Kembang Tanjung”, teu jauh tina kahirupan guru. Pangalaman ngajar jeung diajar nu intina... • Terasanana
Manglé Édisi 2509

Ngabadéga

Badéga jeung bedega  sarimbag. Komo mun ditulisna dina hurp ‘pegon’, hurup Arab nu dipake dina basa Sunda, bakal leuwih hésé ngabédakeunana.  Da, dina tulisan pégon mah, nu témbrés téh hurup-hurup konsonanana. Najan sarimbag wangunna, hartina mah béda. Pasipatanana, patukang-tonggong pisan. Apan, mun... • Terasanana