• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
#
Mingkin dieu katuangan téh mingkin loba rupana. Kaolahan...
#
Lagu “Malam Sunyi di Cipaganti”, jadi bukti. Eta rumpaka,...
#
Lalampahan mangsa ka tukang, bisa jadi luang jeung pangalaman. Mangpaatna, lain...
#
Mugi Alloh marengkeun, Manglé  bisa milang weton nepi ka 57 kalina...
#
Reungit, naon bahayana? Ukur ditepak gé paéh saharita. Tapi,...
Manglé Édisi 2490

Kawajiban Istri
di Rumah Tangga

Bismillah alhamdulillah washolatu wassalamu ala rosulillah waala alihi washohbihi wamaw walah. Asyhadu alla ilaha illalloh wahdahu laa syarikalah waasyhadu anna muhammadan abduhu warosuluh la nabiyya ba’dah. Amma Ba’du! Sadaya puji nyumangga ka Gusti Anu Mahasuci, Alloh Azza Wajalla. Rohmat kaginanjaran salam karahayuan mugia diketrukeun kana pangkon agung, mugia ginulur ka... • Terasanana
Manglé Édisi 2490

Pendatang

“Di Cimahi jeung sababaraha kota séjénna, Mang.” “Kumaha, Lo?” “Réa warga anu keuna ku razia yustisi cenah, Mang.” “Kutan?” “Maranéhna anu teu boga surat katerangan tinggal sementara réa anu keuna ku razia téh.” “Beu.” “Réréana maranéhna cicing... • Terasanana
Manglé Édisi 2487

Ngagem Islam
Babari Silih Lubarkeun Kasalahan

Alhamdulillah, puji syukur kagungan Alloh Swt. nu Maha Gofur. Solawat sinareng salam, salawasna nyarengan Kangjeng Rosul Muhammad SAW. Teu kakantun ka kulawargana, ka para sohabat nu teu haat nyepeng amanat kanggo ngamulyakeun syare’at dugi ka yaomil aherat. Puasa dipungkas parantos lekasan. Ayeuna kantun prung ngalaksanakeun lalampahan nu bener, nu kamari salami sasih saum ku urang... • Terasanana
Manglé Édisi 2488

Antara Pribumi jeung Sémah

Saha waé gé boga kanyaah, komo deui ka dulur atawa baraya. Matak, teu anéh mun loba  nu kaseundeuhan  barayana.  Kawas nu cikeneh marulang ka lemburna waktu mudik, apan baralikna  deui téh teu jarang nu ditaluturkeun ku baraya, dulur atawa kawawuhanana. Tujuanana nu marilu, rupa-rupa. Bisa  jadi,  ukur néangan pangalaman atawa... • Terasanana
Manglé Édisi 2487

Nu Mulang
Nyaah ka Sarakan

Lunta jauh, ka lembur mah moal weléh tibelat. Lembur pamatuhan, banjar karang pamidangan, teu weléh ngahiap-hiap. Ngagupay  sangkan mulang, malar  teu poho ka bali geusan ngajadi, teu lali ka purwadaksi. Nu dumuk di pangumbaraan, boh nu bubuara boh nu ukur nyaba, ka lembur mah moal poho. Lembur lain ukur tempat, tapi ogé pangancikan rasa. Nu ngancik dina... • Terasanana
Manglé Édisi 2487

Pamarentah Jawa Barat
Napakkeun Islam di Masarakat

Turunna Agama Islam lain keur nyangsarakeun umat, tapi keur ngawangun peradaban hakiki, nyaéta keur nanjeurkeun karaharjaan, kahadéan, katengtreman di ieu alam dunya. Kitu ceuk Gubernur Jawa Barat,  Dr. (H.C) H. Ahmad Heryawan, Lc. Dalitna Islam jeung Sunda, lain saukur dina sajarah, tapi ogé napak dina karakter masarakat Jawa Barat. Ku lantaran kitu, kawijakan H.... • Terasanana
SNManglé Édisi 2486

Waktuna Silihélédan

Ilaharna, béda pilihan bisa nimbulkeun pacéngkadan. Tapi, ulah nepi ka pegat duduluran. Malah, waktuna silihélédan! Kitu jejer obrolan Manglé jeung Prof. Dr. H. Dadang Kahmad, M.Si., Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati, Bandung. *** Pilihan geus lekasan, baligo jeung poto capres geus diéntépan. Tapi, pasualan can tutug carita. Lalakon... • Terasanana
Manglé Édisi 2203

Cimata Di Kurusétra

WANCI tunggang gunung... Tegal nu upluk-aplak, nyésakeun kakeueung jeung ketir hawa pangperangan. Bau hanyir getih kaambeu kénéh, jiga nu ngahaja narojosan kana unggal-unggal liang irung. Mamaksa asup kana jero ratugna jajantung, sumarambah kana gudawangna rasa, sésélékét kana rawékna haté. Ngingetkeun; lamun di ieu patempatan,... • Terasanana
Manglé Édisi 2485

Ngurek

Sabada kukurubutan di jalan satapak anu rembet aya kana satengah jamna, anjog ka hiji padataran. Di landeuh sawah ngampar, manjang duka tepi ka mana, da terus méngkol kahalangan ku gawir jeung tatangkalan. Ari legana mah masih katuturkeun ku panon. Tungtungna téh diwatesan dapuran awi jeung tatangkalan séjénna. “Ieu téh anu disebat walungan purba... • Terasanana
SNManglé Édisi 2485

Ngajak Umat
Balik kana Jatidiri

Mangsa-mangsa harénghéng balukar béda pilihan, bisa ngalantarankeun pacéngkadan. Tangtuna, teu hadé kalalanjoan, lantaran kabéh gé tunggal dulur sabangsa. Ngan, Kumaha ngungkulanana? Prof. Dr. H. Muhtar Solihin, M.Ag., Guru Besar Tasawuf UIN SGD Bandung medar pamanggihna. *** Pilihan presidén geus lekasan. Hasilna, aya nu meunang aya nu... • Terasanana
Manglé Édisi 2485

Implengan Romadon

Taya nu langgeng di alam dunya. Sakumaha dawuhan Alloh SWT“Kullu man alaiha fanin”. Sakur nu aya di latar jagat bakal musnah (Q.s.ar Rahman : 26). Nu kuat tara salawasna kuat. Sabab  kuat asalna tina lemah. Tur sanggeus kuat bakal lemah deui (Q.s.Rum : 54). Atuh sing saha nu miharep kalanggengan, kajayaan, kahebatan tuluy tinuluy, éta kaasup  “thulul... • Terasanana
SNManglé Édisi 2486

Mubalig Sunda,
Nyeungitan Nusantara

Reueus jeung melang. Kitu cék Bu Eva nu teu weleh imut ngagelenyu dihareupeun tipi acara Akademi Sahur Indonesia (AKSI) nu disiarkeun ku Indosiar samemeh saur Rumadon. “Ceramah Cecep Maulana mah teu matak tunduh. Ngaguar Islam ogé asa pikabitaeun. Komo, upami tos ku basa Sunda, pokona mah matak reueus. Tapi oge sok melang. Melang bilih kawon sms-na,” pokna... • Terasanana
SNJumaah, 18 Juli 2014

Napakkeun Islam
keur Jawa Barat

Turunna Agama Islam lain keur nyangsarakeun umat, tapi keur ngawangun peradaban hakiki, nyaéta keur nanjeurkeun karaharjaan, kahadéan, katengtreman di ieu alam dunya, kaasup di Jawa Barat. Kumaha napakkeun ajaran Islam dina kawijakan pangwangunan di Jawa Barat? Dr. (H.C) H. Ahmad Heryawan, Lc., bruk-brak nepikeun pamanggih jeung pangalamanana. Dalitna Islam jeung Sunda, lain... • Terasanana
SNManglé Édisi 2485

Ceu Mimin

Jam dalapan leuwih dua menit basa hapé ngirining. Sabenerna mah Dini geus siap pikeun indit. Tas jeung konci mobil tingal nyamber di luhur méja. Sasarap susu murni jeung roti selé strowberi enggeus. Ngan, Dini ngadadak baluweng saentasna nampa télépon téh. Sirahna rarieut. Lain, lain rieut lantaran hanyir susu murni teu digulaan, éta mah geus... • Terasanana
Manglé Édisi 2484

Arisan

 Mun meunang arisan bulan ayeuna,  duitna keur ngoméan imah, pangpangna di kamar loba nu iris. Poé senén mayar anu mingguan, can anu sabulan sakali arisan érté geus puguh nu unggal poé sapuluh rébu, matak  rieut mun hayoh dipikiran mah. Tapi teu cukup ku dipikiran, nu puguh mah kudu diihtiaran. Sanajan enya poé ieu meunang... • Terasanana