• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
#
TOPONOMI DI TATAR SUNDA DIPAHING...
#
Tepung jeung Rina Heryani téh di Universitas Pendidikan Indonesia...
#
Miang tina pangalaman hirupna keur leutik nu kacida dalitna jeung...
#
Wewengkon Karst Citatah nu aya di Padalarang, Kabupatén Bandung...
#
Mapag pilihan umum keur milih wakil rayat (législatif) 2019 geus sahéng....
Salasa, 28 Agustus 2018

Kolom - Folklor jeung Pariwisata

TANAH Sunda (Jawa Barat) kawentar éndah jeung subur alamna, dina kawih "Tanah Sunda" Mang Koko ditetelakeun yen; “Tanah Sunda gemah ripah, nu ngumbara suka betah...”. Malah nurutkeun MAW Brouwer mah, apan cenah bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum, éta minangka salah sahiji gambaran nyata éndahna alam Sunda. Éndahna tatar Sunda,... • Terasanana
Salasa, 28 Agustus 2018

Timbangan - Ékspérimén “Dongéng Cinta” Yus R Ismail

      Réa carpon Yus R Ismail nu ngandung éskspérimén (percobaan) dina cara nyarita jeung téma. Upama dina lima carpon nu dimuat dina antoloji “Néng Maya” (Kiblat Buku Utama, 2011). Nyaéta “Daun”, “Délman”, “Imah Kontrakan”, “Néng Maya” jeung... • Terasanana
Salasa, 28 Agustus 2018

Carpon - Dongeng Cinta

DONGENG CINTA Carpon Yus R. Ismail   Mimiti ningali manéhna téh basa aya riungan Panglawungan 20 di YPK. Panglawungan 20 téh kumpulan anu dialajar ngarang carpon. Kuring salaku saurang-urangna murid anu carponna can kungsi dimuat di koran atawa majalah, diuk di juru jajaran kadua. Harita, Kang Yadi Karyadipura, pangarang ti Majalaya, keur ngadadarkeun... • Terasanana
Salasa, 28 Agustus 2018

Langlang Lingrang: WAKIL RAYAT TATAR SUNDA

Aweuhan ‘taun pulitik’, karasa ti anggalna. Kitu téh, teu leupas tina kagiatan pulitik nu geus lumangsung ti sawatara bulan ka tukang. Da, pilihan légsilatif jeung présiden nu lumangsung taun 2019 téh, dimitembeynana mah ti 2017 keneh. Harita, 3 Oktober 2017 asup kana mangsana partey pulitik dapftar jadi pamilon dina pilihan umum. Léngkah... • Terasanana
Salasa, 28 Agustus 2018

Lawang Saketeng - WARUNG SISIMPANGAN

WARUNG SISIMPANGAN   Warung sisi parapatan jalan mah teu weléh haneuteun. Najan, lain pangjugjugan, teu weleh kajojo, da sisimpangan. Nu ti mana nu ti mendi, biasa nyarimpang ka dinya. Tangtu wé, tujuan nu daratang gé rupa-rupa, lantaran hanaang, lapar, atawa ukur ngareureuhkeun tina kacapé. Naon waé tujuanana, bisa jadi pangrojong kana lalampahan... • Terasanana
Rebo, 22 Agustus 2018

Timbangan - Catetan Tina Carita Ramé

Sateu acan maos Timbangan "Catetan Tina Carita Rame" yasana Yus. R. Ismail, saena maos heula carpon nu Asep Rahayu di {{uri_base}}pidangan/perelean/1534906844       RESEP maca carpon Peuting Munggaran (Manglé No. 2689) karangan Asép Rahayu téh. Ramé. Asa jaman keur budak lalajo sandiwara. Aya gelutna, aya misterina, aya bodorna, jst.... • Terasanana
Rebo, 22 Agustus 2018

Carpon - Peuting Munggaran

Peuting éta lembur geunjleung, Néng Kasih putra Haji Ohim leungit, si Ujang anak Kang Udin ogé ngilu leungit. Tarawéh peuting munggaran harita téh basa Kang Udin jeung anakna balik norobos kebon juragan Gandi bari marawa sénter. Lain euweuh deui jalan da puguh jalan désa mah anyar disemén meunang gotong-royong sabada Kang Barna kapilih... • Terasanana
Rebo, 22 Agustus 2018

Sajak Ganjar Kurnia - Duh

Sanés cimata sésa nu ngeclak kana lahunan   Salira, warisan para karuhun nu dinangna-néngné ku asih naha bet ilang sieup   Kamana taman – taman nu éndah pangligaran kembang harepan petétan petikeun jaga   Haté janten tarigtug lir jalan anu rarenjul : seueur... • Terasanana
Rebo, 22 Agustus 2018

Anu Ngagedur Luhur Bubur

Unggal ngaduk bubur, Asri ningali pameunteu Apa ngalangkang dina pelendung sangu éncér. Sabada bitu, pameunteu Apa ogé ngahiang ngajadi hawa panas. Apa lir amarah anu taya anggeusna, angger melendung, angger ngaburakeun hawa panas. Meureun saukur lamun seuneu dipareuman eureunna téh. Pameunteu Ema enya henteu katingali dina kalangkang pelendung-pelendung bubur... • Terasanana
Manglé Édisi 2687

Wahyu Nungtun Élmu

Pamahaman umum, kecap élmu loba pisan hartina, gumantung dina ngalarapkeunana, utamana pikeun jalma-jalma nu miharep ngahontal sagala nu jadi udaganana. Mun tani hayang mukti tangtuna maké élmu tani, mun dagang hayang untung tangtuna ku élmu dagang, mun pajabat hayang adil tur amanah geus pasti maké élmu kapamimpinan, mun ahli profési hayang... • Terasanana
Senén, 30 April 2018

Nu Daratang Maturan

Tos méh sataun nganjrek di dieu. Apa sareng Mamah mah jarang ameng, talibra baé handapeun caringin. Tétéh sareng uwa duka ka mana. Padahal harita angkat sareng samobil. Sok aya kétang sakapeung, ngawurkeun kembang bari babacaan. Sapertos basa tos lebaran kamari, Tétéh sareng uwa sarumping nganggo acuk sareng tiung sarwa hideung. Duanana... • Terasanana
Rebo, 07 Maret 2018

TANGKAL BUAH APA

Kuring keur di kantor basa narima béja téh. Apa teu damang. Téh Aisyah, lanceuk cikal kuring, anu nélépon. “Omat nya, Bungsu kudu ka lembur!” ceuk Téh Aisyah lir anu penting tepi ka kudu maréntah kawas kitu. “Lamun arék bareng, ayeuna ditungguan di imah Tétéh.” “Abdi nyusul waé,... • Terasanana
SNRebo, 29 Novémber 2017

Batu Hyang

Batu hyang ngadungkuk ti baheula, geus ratusan taun. Kitu ceuk kolot-kolot anu ngadongéng. Éta batu buhun anu dianggap sakral diturunkeun ti kahyangan téh perenahna aya di luhur pasir, tonggoheun lembur Cihérang, tebéh kulon. Gédéngeunana aya tangkal kiara payung nu linduk niungan. Lamun seug disidik-sidik mah kawas sirah wayang. Alus pisan.... • Terasanana
SNRebo, 29 Novémber 2017

Pangalaman jeung “Manglé”

Alhamdulillah, “Manglé” panceg 60 (genep puluh taun). Muga saterusna nanjung apanjang apunjung, mawa maslahat jeung mangpaat keur masarakat, hususna basa, sastra, budaya Sunda. Boga lalakon pribadi ngeunaan “Manglé” téh, ti beh ditu mula.Jauh samemeh kasebut jadi pangarang tur réa karya dimuat dina “Manglé”. Keur kelas 5... • Terasanana
SNRebo, 29 Novémber 2017

Mangé Sawidak Taun

Manglé panceg 60 taun téh ninggang dina parobahan jaman anu pohara jeung teu gampang dituturkeunana. Populéran mah disarebeutna téh jaman now. Nu ngalalakonna ogé génerasi milénial. Rék teu disebut pohara kumaha lantaran sabada mahabuna internét sagala rupa, kaasup kabiasaan jelema dina hirupna sapopoé, robah. Euweuh anu... • Terasanana