• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
#
Tarékah ngahudangkeun budaya Sunda katingali nguniang. Sok sanajan...
#
Kira-kira  dina  bulan  Séptémber...
#
Dian keketeyepan ti jero imah, muru panto dapur nu nutup. Tina liang konci,...
#
“Nyariosna mah ti béh ditu...
#
Bandung pikareueuseun. Prestasi nepi ka jawara...
Manglé Édisi 2502

Mangle,
Sing Manjang Ngawal Budaya

Manjing awal taun 70an kuring mimiti mikawanoh majalah Mangle teh, keur kuring harita, nu dumuk dipilemburan teu loba piliheun keur ngeusi waktu sabada rengse sakola madrasah. Salian ti ngojay di leuwi, gawe teh nya ngagulang geper nyi Mangle anu harita mah katarima saban poe kemis. Kataji pisan seratan Ki Umbara, Tjandrahajat , atuh beh dieuna mah Mien Resmana jeung rea-rea deui. Tina sawangan... • Terasanana
Manglé Édisi 2502

Manglé” 57 Taun

Ti keur “Manglé” umur 12 taun, sok kaajak milu ngareuah-reuah milangkala ieu majalah Sunda pangkahotna saalam dunya téh. Harita, taun 1969, dipéstakeun di Gedong Merdeka. Dihibur ku pintonan gending karesmén “Raja Jimbul” karya Wahyu Wibisana. Taun 1972, milangkala “Manglé” ka 15 taun, dicirian ku medalkeun édisi... • Terasanana
Manglé Édisi 2502

Manglé, Pusaka Urang Sunda

Jaman keur budak, teu kungsi apal ka Manglé, atawa média basa Sunda séjénna. Bubuhan lembur téh lain bagian tina lingkungan nu kaséréd kana mainstream Sunda Priangan. Minangka nu rada gedé pangaruhna kana kasundaan kuring téh pangajaran di sakola. Kitu gé karasana rada anéh. Upamana kudu diajar nyebut... • Terasanana
Manglé Édisi 2502

Gapuraning Isukan

Sakanyaho, wetonna Manglé téh 21 Novémber. Sarua jeung weton kuring. Ukur béda taunna: Manglé mah 1957 ari kuring 1968. Géséhna sawelas taun. Mun di jalma mah pantes dipilanceuk, meujeuhna dituturkeun. Bet milu agul, asa enya milu miboga.   Kungsi hémeng sajongjonan. Dina Manglé Nomer 1/Oktober 1957, kaca 2, handapeun... • Terasanana
Manglé Édisi 2502

Manglé jeung Sajak

MANGLÉ Seungit satiir Mutiara malati Dada jeung ati.   (Wahyu Wibisana)   Hirup huripna sajak Sunda teu bisa dipisahkeun jeung hirup huripna Manglé. Sok sanajan lain media citak anu munggaran jeung hji-hijina nu ngamuat sajak, tapi ketak Manglé dina ngahuripan sajak Sunda pohara gedéna tur natrat ti ahir taun 1950-an tug nepi ka kiwari. Ti... • Terasanana
Manglé Édisi 2502

Manglé nu Matak Rus-ras

Seungit satiir, mutiara malati, dada jeung ati (Tina sajak Wahyu Wibisana, Manglé No. 1, kaca 4) Puguh gé, nyaritakeun Manglé mah moal bérés téréh-téréh. Lain pédah umurna nu geus meuntas ti satengah abad, tapi éta deuih, réa pisan rambat kamaléna. Dina kecap Manglé,... • Terasanana
Manglé Édisi 2501

Wilujeng Angkat, Dédy Windyagiri

“Kananga kari tunggulna Pirunan tresna kari lebuna   Kuring rék nyuratan Ka manéhna di kalanggengan Ditulis ku mangsi getih Nu ngeclak tina kapeurih”.   Sajak di luhur, judulna “Ciupih”. Ditulis  ku Dédy Windyagiri, taun 1965, mangsa   kabungbulengan ku buah haté anu tilar dunya, saméméh... • Terasanana
Manglé Édisi 2500

Ngalenyepan Hijrah

Henteu sadayana kaum muslimin di ieu alam dunya émut sareng miéling robahna taun hijriyah, taunna Islam [1435 H—1436H]. Seueur umat Islam nyalira nu mémang haré-haré sareng ngamomorékeun kana kajadian pentingan satukangeun pergantian taun hijriyah. Sok padahal di satukangeun gantina taun Islam téh, aya palajaran nu éstu kedah janten... • Terasanana
Manglé Édisi 2500

Walungan

1. ngaheruk  neuteup cai ngembeng ngahideungan lukut cimanuk piraku rék tilar nuturkeun citarum nu geus lawas bangkar budah ngagulung ngungun cimanuk piraku rék nuturkeun almarhum citarum                           **** 2. abringan widadari... • Terasanana
Manglé Édisi 2500

Kabinét Jokowi jeung Hadiah AJ

Senén, 27 Oktober, 2014. Bada nginum ubar hérbal, langsung ka ruang kerja, tapi  tuluy  kaluar deui,  jarah ka makam Empat. Balik deui ka ruang  kerja kakara nuluykeun nulis  catetan. Geus méh  kauber nu  kabolér téh. Kari sapoé tinggaleunana. Mimiti ngintip kamungkinan nulis éntri tambahan pikeun Kamus ... • Terasanana
Manglé Édisi 2499

MQK

Kanwil Kemenag Jawa Barat ngondang pikeun ngajurian “Musabaqoh Qiraatul Kutub”  (MQK) tingkat Jawa Barat.  Harita lumangsung bulan April 2014  katompérnakeun tilu poé tilu peuting tempatna di Pasantrén Al-Amin  Kampung Cukang Kalurahan Tanjung Kacamatan Kawalu Kota Tasikmalaya nu dipingpin ku  KH Wawan Nawawi. Pasantrén... • Terasanana
Manglé Édisi 2499

1955, 2014

Pemilihan Umum taun 1955 téh cikalna. Salila sapuluh taun sabada merdéka, nu ngaranna nagara Republik Indonésia téh tacan miboga lembaga-lembaga kanagaraan anu maneuh. Ari kituna mah atuda sabada proklamasi téh apan disambung ku révolusi atawa perang kamerdékaan téa. Beunang disebutkeun, nagara ukur diurus sakadarna. Tujuan diayakeunana... • Terasanana
SNManglé Édisi 2499

Kawung Kabayan

Di wates lembur jeung leuweung perenahna tangkal kawung téh. Tangkal kawung biasa saenyana mah. Biasa jangkungna, biasa gedéna, biasa injuk jeung carulukna. Ngan keur urang lembur kuring mah, tangkal kawung éta leuwih kawentar batan tatangkalan naon waé ogé. Kawung Kabayan katelahna téh. Duka iraha éta tangkal kawung téh jadina. Da urang... • Terasanana
SNManglé Édisi 2499

Satutas Reunian

Asa wegah puguh gé indit ka ditu téh. Maklum pagawéan kantor salila ieu numpuk jeung numpuk. Boro-boro mikir kasenangan arulin siga batur,  pon kitu deui ruang riung. Ari kahayang mah siga batur, ngan kumaha atuh hengker ku pagawéan. Sakalieun manggih libur téh kahayang ngan ukur cicing di imah. Istirahat, ngumpulkeun deui tanaga keur nyanghareupan deui... • Terasanana
SNKemis, 23 Oktober 2014

Jalan Pikiran
Kang Wahyu Wibisana

Kang Wahyu Wibiisana parantos mulang ka kalanggengan, ninggalkeun saabreg karya jeung jasa.  Seratan ieu nyobi nengetan jalan pikiran Kang Wahyu Wibisana (KWW) ku jalan nyurahan salah sawios karyana, nyaeta : “Anaking Jimat Awaking”. Nurutkeun JA. Fishman (1972),  yen inti (definisi operasional) tina panalungtikan  sosiolinguistik nyaeta : “....who speak what... • Terasanana